yasujmelk@gmail.com 07433221019

جستجوی پیشرفته املاک تجاری و اداری

جستجوی اختصاصی املاک تجاری و اداری با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


430 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
100 تومان رهن
اجاره ماهانه 5 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


250 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مهریان یاسوج
25 تومان رهن
اجاره ماهانه 2 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مهریان یاسوج


220 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه میدان عدل یاسوج
20 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه میدان عدل یاسوج


50 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
1,500 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


340 m 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


40 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج
1,250 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج


260 m 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


90 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در منطقه شاهد یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه شاهد یاسوج


35 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


27 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


320 m 2

5 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


35 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه گلستان یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه گلستان یاسوج


62 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


27 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


30 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


20 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
40,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


40 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج


20 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه دولت اباد یاسوج
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه دولت اباد یاسوج


260 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج
6,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج


20 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


45 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


16 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج


30 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


27 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بنسنجون یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بنسنجون یاسوج


750 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


10 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه جاده آبشار یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه جاده آبشار یاسوج


33 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج
20,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج


40 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه امامت یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه امامت یاسوج


100 m 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
6,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


55 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 60,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


32 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سالم اباد یاسوج


60 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


250 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


370 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


150 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
3,600,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


110 m 2

همکف

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


17 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


290 m 2

همکف

تبلیغات

یاسوج ملک
یاسوج ملک؛ همراه و راهنمای شما در امور ملکی
یاسوج ملک نشانی آشنا در املاک
ویلایی از 300 متر تا 800 متر رهن و اجاره
امنیت بهترین حسه